Danh mục: Kinh nghiệm thực tế

Ngoài các kinh nghiệm thiết kế và chuyên môn về hệ thống HVAC. Đây là nơi chia sẻ các kiến thức ngoài chuyên môn nhưng cũng là các kiến thức cần thiết trong quá trình làm việc.